Wyszukiwarka alternatywna (przeszukuj zasoby wszystkich bibliotek)
Wczytywanie

Strona główna

 
Czym jest CATL?

Prezentacja projektu, luty 2013:

Prezentacja projektu, sierpień 2012:

Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej (archiwa.org) to budowany przez nas system – sieć gminnych bibliotek, którego celem jest ratowanie lokalnych zasobów dziedzictwa historycznego. CATL ma eksplorować te zasoby archiwalne, do których nie docierają działające centralnie instytucje pamięci (archiwa państwowe), a które przechowywane są w prywatnych domach. Interesują nas fotografie, dokumenty, ale także świadectwa (ustne relacje) opisujące wydarzenia z przeszłości. Te zasoby i doświadczenia mogą być bezpowrotnie utracone, jeżeli w porę nie zainicjuje się odpowiednich działań ratunkowych. To właśnie CATL ma być infrastrukturą tego typu aktywności.

Osią projektu jest sieć bibliotek gminnych, wyposażonych dzięki wsparciu FRSI w odpowiedni sprzęt (komputery z dostępem do internetu, skanery, oprogramowanie redaktorskie biblioteki cyfrowej dLibra). Z wykorzystaniem otrzymanych urządzeń i wiedzy nabytej podczas specjalnych szkoleń bibliotekarz może organizować gminne archiwum społeczne, angażując do wspólnych działań lokalnych pasjonatów historii, uczniów miejscowych szkół czy lokalne społeczności internetowe osób zainteresowanych odkrywaniem przeszłości.

Dlaczego to właśnie biblioteka ma stanowić centrum inspirującym i koordynującym funkcjonowanie archiwum społecznego? To prawdziwie powszechna instytucja kultury (z mocy ustawy musi być obecna w każdej gminie), działająca na poziomie lokalnym najbliżej ludzi. Przez to może stać się miejscem, wokół którego koncentrują się starania o ratowanie lokalnego dziedzictwa historycznego. Oczywiście biblioteka może współpracować w tym zadaniu również z innymi podmiotami: lokalną parafią, szkołą, domem kultury, stowarzyszeniami itp.

Naturalnie bibliotekarz mając już obowiązki związane z prowadzeniem biblioteki nie powinien sam podejmować wszystkich działań. Ma być – dzięki szkoleniom i ciągłemu wsparciu merytorycznemu i technicznemu – lokalnym ekspertem inicjującym i integrującym działania ratownicze, przekazującym dalej wiedzę o ich metodach i strategiach. Bibliotekarz, koordynując projekt, może angażować do niego młodzież i osoby starsze – wierzymy, że to wspaniała szansa na nawiązywanie realnego dialogu międzypokoleniowego.

Zebrane, opracowane i zdigitalizowane zasoby udostępniane będą na miejscu w bibliotece – ale także w internecie. W dostępnym na stronie domowej poszczególnych archiwów katalogu opisywane są wszystkie pozyskane materiały. Część z nich przeglądać będzie można tylko na miejscu w bibliotece, część znajdzie się w Bibliotece Cyfrowej Ośrodka KARTA (dLibra).

Zebrane w ramach funkcjonowania archiwum społecznego materiały można wykorzystywać w najrozmaitszy sposób: mogą one stanowić podstawę dalszych badań historycznych i projektów edukacyjnych, zainteresować media lokalne lub stać się treścią wystawy czy broszury promującej historię regionu.

Dla samego bibliotekarza uczestnictwo w projekcie jest okazją do zdobycia cennych na rynku pracy umiejętności i wiedzy, dotyczącej m.in. obsługi procesu digitalizacji, najnowszych trendów w internetowej nauce i edukacji, korzystania z nowoczesnych narzędzi informatycznych, współpracy z mediami czy podstaw prawa autorskiego.

Poszczególne biblioteki organizujące archiwa społeczne mogą ze sobą współpracować na forum dyskusyjnym. Mogą oni też korzystać z podręcznika w formie wiki, pozwalającego na kolektywne gromadzenie i ogranizowanie wiedzy koniecznej do aktywnego udziału w projekcie (w tym wiedzy o metodach oral history, zasadach digitalizowania i opisywania dokumentów, strategiach współpracy z instytucjami edukacyjnymi i społecznościami internetowymi).

(ak)

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.